Prosjektleder

Til vår kunde søker vi en Prosjektleder - Verktøystøtte for nye metoder. 

Informasjon om oppdraget/bistanden 
Beskrivelse av oppdraget/bistanden 
Nye metoder er et etablert, tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene, helseforetakene (sykehusene) inklusive Sykehusinnkjøp HF, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Helsedirektoratet, som et system for å sikre at uavhengig av hvor du bor i Norge, er det de samme riktige metodene som benyttes for å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle sykdom. Nye metoder arbeider etter en avtalt og definert metodikk som er beskrevet i detaljer på https://nyemetoder.no/. 
Disse prosessene involverer svært mange aktører med ulikt ansvar for prosessene. Sekretariatet for Nye metoder er den sentrale aktøren og administrativt er denne funksjonen plassert i Helse Sør-Øst RHF. 
Hovedutfordringen i dag er at det ikke finnes en helhetlig verktøystøtte for prosessene, hverken innad i enkeltprosesser eller mellom prosessene. Dette gjør at det er ønskelig å se på forbedringsmuligheter for verktøystøtten til nye metoder og det er besluttet at det skal gjennomføres en konseptanalyse som redegjør for ulike alternative løsningskonsept og anbefaler ett. 

Arbeidsoppgaver 
- Lede konseptarbeidet 
- Planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsmøter med aktuelle interessenter 
- Lede arbeidet med å levere en BP2 beslutning iht prosjektveilederen i Helse Sør Øst. 
- Daglig styring av prosjektet 
- Rapportering til prosjekteier og porteføljeadministrasjonen 
- Samarbeide tett med enhet for nye metoder i HSØ RHF 
- Samarbeide nært med prosjektets arkitekt i utarbeidelsen av konseptalternativer 

Konseptarbeidet skal ende i et prosjektforslag med kost/nytte vurdering og faseplan som en BP2 beslutning. 

Erfaring og kompetanse 

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent: 
Kompetansekrav 
 Minimum 3-5 års høyere utdanning fra høgskole eller universitet 
 Senior prosjektleder (minimum 5-7 års erfaring) 
 God kjennskap til teknologiprosjekter 
 Må ha jobbet med utvikling av arbeidsprosesser. 
 Kunnskap om saksbehandlingsprosesser. 

Kompetansønsker 
 God kjennskap til helsetjenesten og ulike forvaltningsnivåer (primærhelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, spesialisthelsetjenesten) 
 Sertifisering som prosjektleder (PRINCE2 eller tilsvarende) 
 Kjennskap til DIFI eller Helse Sør-Øst RHF sin prosjektmodell 
 Konsulenterfaring – helst innen helse og IKT 

Ønske om erfaring 
 Erfaring fra IKT-prosjekter med stor kompleksitet og krevende koordinering 
 Erfaring fra regionale prosjekter eller store prosjekter i helsesektoren 
 Erfaring med implementering av løsning som påvirker mange og til dels store og komplekse systemer 
 Erfaring med å lede og fasilitere møter 

Ønskede egenskaper 
 Strukturert 
 Løsningsorientert 
 Gode kommunikasjonsegenskaper 
 Leveranseorientert med god gjennomføringsevne 
 Omgjengelig, nettverksbygger 
 God til å håndtere mange ulike, svært varierte interessenter med sterke meninger 
 God på å holde orden på detaljer og avhengigheter 
 God på koordinering 
 God på å takle uforutsette situasjoner, håndtere løpende endringer

Overview

Location Grev Wedel
Workload 37 hours/week , 100% onsite
Expected start date ASAP
Expected end date 2020-06-30
Necessary languages English, Norwegian Bokmål
Necessary skills PROSJEKTLEDER

In order to ask a question about a project, you need to create an account on Onsiter

Create account

Project closed

This project is closed as of 2020-02-28 and is no longer accepting applicants. Create an account to be the first to know when a similar or other relevant projects are posted on Onsiter.

Create account