Villkor

1. Äganderätt och avtalsvillkor

Ägarskap: Dessa villkor (hädanefter förkortat till "Villkor") reglerar din tillgång till och användning av plattform, innehåll, verktyg och tjänster (nedan kallade "Tjänster") som tillhandahålls av Onsiter.com, som är en del av det Danska företaget Onsiter ApS lokaliserad på Strandgade 12B, 1401 Köpenhamn K, CVR: 30590627 (hädanefter "Onsiter").

Genom att acceptera våra villkor godkänner du härmed att din åtkomst och användning av tjänsterna styrks av villkoren. Genom att acceptera villkoren skapas såedes ett kontraktsförhållande mellan dig och Onsiter. 

Definitioner: När det gäller villkoren definieras följande ord och fraser enligt nedan: 

“Uppdragsgivare”: avser användaren och den juridiska enhet som han / hon representerar, som skapar en köparprofil med hjälp av tjänsterna antingen genom att publicera ett uppdrag eller genom att kontakta konsulten eller konsultleverantören via Tjänsterna.

“Konsultleverantör”: avser användaren och den juridiska enhet som han / hon representerar, som skapar en eller flera profiler med CV-information för att acceptera ett uppdrag med hjälp av Tjänsterna.

Med "konsult" avses den person som potentiellt kommer att genomföra uppdraget för uppdragsgivaren och fungerar som en representant för konsultleverantören.

”Avtal” avser det avtal som upprättas mellan en uppdragsgivaren och en konsultleverantör som använder Tjänsterna.

”Uppdrag” avser varje uppgift, projekt eller jobb som tillhandahålls av uppdragsgivaren till konsultleverantören via Onsiter-plattformen, antingen i form av ett uppdrag som läggs ut på Onsiter.com eller erbjuds direkt av en uppdragsgivaren genom Onsiter-tjänsten eller genom andra kommunikationsmedel, inklusive kommunikation på plattformar utanför Onsiter-plattformen, om den inledande dialogen startades på Onsiter.com.

"Projektperiod" avser den överenskomna perioden under vilken konsultleverantören arbetar med ett uppdrag för uppdragsgivare.

Ytterligare villkor kan gälla för vissa tjänster, såsom, men inte begränsat till, evenemang eller specialerbjudanden. I så fall kommer du att meddelas om sådana ytterligare villkor och ombeds att godkänna dem. Dessa ytterligare villkor kommer att vara ett komplement till de allmänna villkoren och kommer därför att betraktas som en del av villkoren för Tjänsterna i fråga. Om element i ytterligare termer strider mot vad som definieras i standard-villkoren, överskrider de ytterligare villkoren standard-villkoren.

Ändringar av villkor: Onsiter förbehåller sig rätten att ändra villkor relaterade till Tjänsterna. I så fall uppdateras villkoren på denna sida och våra användare kommer att informeras om ändringen via e-post. Användare kommer att meddelas om villkorförändringar minst tio dagar innan de träder i kraft. Såvida du inte tar bort din profil inom denna uppsägningsperiod samtycker du till att vara bunden av de nya villkoren.

2. Tjänsten

Hos Onsiter.com tillhandahåller Onsiter en Tjänst som gör det möjligt för konsultleverantörer och uppdragsgivaren att ingå ett avtalsförhållande där konsultleverantören arbetar med ett uppdrag som definierats av uppdragsgivaren.

Medan Onsiter-plattformen är utvecklad av Onsiter och skapad på ett sådant sätt att de bästa matchande konsultprofilerna föreslås till uppdragsgivaren, ligger det faktiska valet av konsult hos uppdragsgivaren, och Onsiter är utan ansvar för konsultens faktiska arbete hos uppdragsgivaren.

Uppdragsgivare och konsultleverantörer som samtycker till att förmedla uppdrag genom Tjänsten erkänner att avtalet regleras av bestämmelserna i dessa villkor.

Onsiter har rätt att utesluta en person eller ett företag från att använda Tjänsten av någon anledning.

3. Dataskydd

Genom att skicka ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, CV och annan information samtycker du till att all information, som en nödvändig följd av den tillhandahållna Tjänsten, kan bli tillgänglig för alla som använder Tjänsten, när detta behövs för att Tjänsten ska levereras. Detta gäller inte bankuppgifter och annan finansiell information som kommer att behandlas konfidentiellt. Läs mer i vår integritetspolicy.

4. Uppdrag

Uppdragsgivare: När ett uppdrag skickas till Onsiter måste uppdragsgivaren försäkra sig om att uppdraget är korrekt och utförligt beskrivet.

Genom att publicera eller erbjuda uppdrag av något slag på Onsiter, godkänner uppdragsgivaren villkoren och garanterar att den har nödvändig befogenhet att erbjuda uppdragen i fråga och / eller har full befogenhet att ingå avtalet och därmed erbjuda uppdraget till konsultleverantören.

Uppdragsgivaren ansvarar för att konsulten får tillräcklig tillgång till system och kunskap för att kunna utföra uppdraget korrekt, inklusive, i den mån det är nödvändigt, tillgång till uppdragsgivarens lokaler, IT-system och personer. Om uppdraget kräver att konsulten är fysiskt närvarande i uppdragsgivarens lokaler ansvarar uppdragsgivaren för den korrekta arbetsmiljön för konsulten i enlighet med tillämpliga hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Som uppdragsgivare godkänner du att endast betala konsultleverantörer via fakturor som utfärdats av Onsiter via Tjänsterna. Överträdelse av denna klausul avslutar din tillgång till Tjänsterna utan ytterligare meddelande och vidtar lämpliga rättsliga åtgärder för att genomdriva villkoren.

Konsultleverantörer: Genom att acceptera uppdraget förbinder sig konsultleverantören att ha nödvändig befogenhet att ta uppdraget och / eller full befogenhet att ingå avtalet med uppdragsgivaren.

Onsiter använder kontinuerligt betydande resurser för att erbjuda de bästa och mest relevanta uppdragen genom Onsiter-plattformen och för att skapa ett användarvänligt gränssnitt för konsultleverantörer och uppdragsgivare. Detta är endast möjligt med en lönsam affärsmodell baserad på en avgift som läggs till konsultleverantörernas timpris innan de presenteras för konsultköparen. Som konsultleverantör samtycker du till att fakturera alla uppdrag där anslutningen mellan konsultleverantör och uppdragsgivare upprättas via Onsiter ska faktureras med Onsiter.

Tvister: Tvister som kan uppstå mellan konsultleverantören och uppdragsgivaren angående och / eller i samband med uppdraget måste lösas mellan konsultleverantören och uppdragsgivaren. Onsiter frångår sig allt ansvar i detta sammanhang.

5. Åtkomst och användning

För att kunna använda tjänsten fullständigt måste du registrera ett aktivt konto hos Onsiter. Du måste vara minst 18 år för att skapa ett konto på Onsiter.com. När du registrerar dig samtycker du till att tillhandahålla fullständig, korrekt och uppdaterad information innan avtalet ingås. Att inte ha fullständig och uppdaterad kontoinformation kan utesluta dig från att ingå ett avtal. Du ansvarar för all aktivitet på ditt konto och samtycker till att hålla ditt kontonamn och lösenord hemligt.

När du registrerar dig och får ett konto på Onsiter, antingen som konsultleverantör eller uppdragsgivare, och så länge du har ett aktivt konto på Onsiter, samtycker du till att få e-postmeddelanden om aktiviteter i Tjänsterna och relevant information från Onsiter. Du kan välja bort dessa e-postmeddelanden förutom information som är viktig för användningen av Tjänsterna.

Ditt konto på och inloggningsinformation för Onsiter är helt personliga och får inte delas med andra. Du får inte erbjuda uppdrag eller acceptera uppdrag av tredje part. Om personer i ditt nätverk vill använda tjänsten måste de skapa ett eget konto. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar när du använder Tjänsten och du får endast använda Tjänsten för lagliga ändamål.

6. Kommunikation

Uppdrag: Ingen konsultleverantör som använder Tjänsten får kontakta en uppdragsgivare som har lagt ut ett uppdrag på Onsiter utanför Tjänsten för att inleda en dialog, lägga ett slutligt bud eller ingå ett avtal. På samma sätt får en uppdragsgivaren inte kontakta en konsultleverantör, som de identifierade på Onsiter, via andra kanaler. Under uppdragsperioden kan uppdragsgivare och konsultleverantör kommunicera via plattformar av egen vilja, men avtal och avtalstilläggsavtal måste alltid ingås via Onsiter.com.

Kommunikation mellan en uppdragsgivare och en konsultleverantör på Onsiter utesluter de två parterna från att arbeta tillsammans i det specifika uppdraget utan att använda Tjänsten under en period av tre månader.

Sekretess: Kommunikation och interaktion på plattformen av konsultleverantör och uppdragsgivare får inte läggas ut på tredje part eller automatiseras i någon utsträckning.

Röstton / uteslutning: När du använder Tjänsten samtycker du till att inte tillhandahålla innehåll eller kommunicera på ett sätt som är förolämpande, hatande, våldsamt, pornografiskt, olagligt eller på annat sätt stötande. Onsiter har rätten att ta bort innehåll om vi anser att denna punkt bryts och att utesluta användare från Tjänsten.

Innehåll: När du skapar ett konto på Onsiter och laddar upp innehåll, förklarar du och garanterar att du är ensam ägare till detta innehåll och / eller har de rättigheter som är nödvändiga för att säkerställa att användarinnehållet inte bryter mot tredje parts rättigheter eller rättsliga bestämmelser, oavsett deras karaktär och omfattning.

All användarinnehåll som tillhandahålls av dig förblir din egendom. Men genom att göra ditt innehåll tillgängligt via Onsiter ger du Onsiter rätt att distribuera, ändra, dela med tredje part, lägga till extra innehåll, offentligt visa, använda eller på annat sätt använda utan ytterligare samtycke från dig och utan något krav på betalning.

Marknadsföring: Tjänsten som tillhandahålls kan inte användas för marknadsföring av andra produkter eller tjänster än de du vill tillhandahålla via Onsiter-plattformen som passar det övergripande syftet med Onsiter Tjänsten.

7. Betalningar

Fakturering kräver ett avtal. All fakturering ska ske via Tjänsten och enligt proceduren som beskrivs i detta avsnitt (7). Fakturering kan endast ske när en uppdragsgivare och en konsultleverantör har ingått ett avtal med ett avtal som utfärdats genom Tjänsten.

Faktureringsprocess. Genom Tjänsten fakturerar konsultleverantören Onsiter, som sedan fakturerar uppdragsgivaren - denna process automatiseras av Tjänsten.

Tidrapport: För att utfärda en faktura skickar konsultleverantören en tidrapport, baserad på vilken tjänsten genererar en faktura från konsultleverantören till Onsiter, samt en faktura från Onsiter till uppdragsgivaren.

Betalningsprocess och villkor. Inom fem arbetsdagar från mottagandet av betalning från uppdragsgivaren initierar Onsiter motsvarande betalning till konsultleverantören.

Om en uppdragsgivare inte betalar inom betalningsfristen tillkommer avgifter till det förfallna beloppet enligt gällande lag. Efter tre påminnelser har Onsiter rätten att eskalera fallet med betalning till en inkassobyrå och att utesluta uppdragsgivaren från vidare användning av Tjänsten.

8. Ansvar och skadestånd

Ansvarsfriskrivning: Onsiter erbjuder en Tjänst som hjälper uppdragsgivare och konsultleverantörer att hitta varandra och starta ett arbetsförhållande genom ett avtal som tillhandahålls av Tjänsten men vi garanterar inte kvaliteten, lämpligheten, säkerheten eller kapaciteten hos uppdragsgivare och konsultleverantörer som använder Tjänsten. Som användare av Tjänsten samtycker du till att alla risker som följer av din användning av Tjänsten sker på din egen risk.

Informationen och Tjänsten som tillhandahålls av Onsiter tillhandahålls på ett "som det är" och "som tillgängligt" utan någon garanti, representation eller tillstånd av något slag. Onsiter påtar sig inget ansvar för riktigheten, omfattningen eller användbarheten av informationen som hittas genom Tjänsten.

Onsiter frångår sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador, inklusive följdskador, som t.ex. förlorade vinster, förlorade data, personskador eller egendomsskador relaterade till, i samband med eller på annat sätt till följd av användning av Tjänsten. Detta gäller även om Onsiter har informerats om risken för sådan skada. Onsiter ansvarar inte heller för skador, ansvar eller förluster som uppstår till följd av antingen din användning av eller beroende av Tjänsten eller din oförmåga att komma åt och / eller använda Tjänsterna; eller någon transaktion eller relation mellan dig och någon tredjepartsleverantör.

Onsiter är under inga omständigheter ansvariga för dig om det finns force majeure som påverkar Onsiter eller dess underleverantörer, inklusive i samband med krig, strejker, lockout, avbrott i vanlig trafik, datavirus, brand, civil oro, naturkatastrofer, begränsningar från offentliga myndigheter , och liknande force majeure-händelser som ligger utanför Onsiters kontroll.

Ersättning: Du samtycker till att ersätta Onsiter för alla anspråk, skyldigheter, förluster, ansvar och utgifter som uppstår vid din användning av Tjänsterna, din överträdelse eller överträdelse av dessa villkor, din överträdelse av tredje parts rättigheter eller liknande.

9. Tillämplig lag

Varje tvist mellan Onsiter och uppdragsgivare, Onsiter och konsultleverantören eller mellan konsultleverantören och uppdragsgivaren måste lösas i enlighet med den lag som är tillämplig i svarandepartens land.

Varje tvist eller oenighet bör först försökas lösas genom medling mellan parterna.