Lösningsarkitekt, Tech Lead, BA Stockholms län, Sweden

Might be available

(Updated 2020-11-19)

Lösningsarkitekt, Tech Lead, BA

Stockholms län, Sweden

Native Svenska, English, Beginner German

  • 20 års erfarenhet av utveckling, bla .Net
  • Många års erfarenhet som lösningsarkitekt
  • Många års erfarenhet av olika datalösningar, Datawarehouse mm.

Skills (35)

Developer

Business

VÄRDEPAPPER

ARKITEKTUR

DATAKÄLLOR

Apache CouchDB

Affärssystem

MILJÖ

INTEGRATION

CouchDB

PROJEKTLEDNING

SÄKERHET

PROTOKOLL

CRM

HANTERING AV KUNDRELATIONER

KODNING

MÄKLARE

SECURITIES

MongoDB

ETL

PROTOTYP

DATAMÄNGDER

HANDEL

OLIKA TEAM

OPTIMERING

PROTOTYPER

NoSQL

ANSVAR

Kanban

RETAIL

REDIS

ÖVERSÄTTNINGAR

DATABASER

DATAANALYS

VERKSAMHET

Professional Experience

PARETO SECURITIES

2013-01 - 2020-07

Remote / Stockholm / Oslo Scrum, .Net, .Net Core, Datawarehouse, Dataanalys, Microservices, Docker,
MSSQL, Postgres, MongoDB, RavenDB, Git, Bitbucket, CI / CD, SOLID, CQRS,
RabbitMQ, NServiceBus, Azure, Azure DevOps, TeamCity, Redis, ELK, OAuth,
JWT, BankID, Angular, WPF, JavaScript, Python

ANSVAR FÖR ARKITEKTUR, KRAVANALYS, UTVECKLING
Integration av handelssystem. Huvudfokus på koppling mellan
Backofficesystem, aktiehandelsplattform och Crm. Vidareutveckling av befintligt system samt design och utveckling av helt nytt system för att möta
ökade krav från verksamheten.

ARKITEKTUR, UTVECKLING
Webbaserat portföljsystem kunder. Moduler för portföljanalys och prisfeeder. Arbete med prestandaförbättringar och stabilitet.

ARKITEKTUR, UTVECKLING
Integration Crm. Nytt Datawarehouse med data från handels-, portfölj- samt backofficesystem. Koppling av datawarehouse till nytt CRM-system.
Integration med kundregistrering och uppföljning av Prospects.

ANSVAR FÖR ARKITEKTUR, KRAVANALYS, UTVECKLING
Beslutsstöd aktiemäklare inst / retail. Datawarehouse feedat med realtidsdata samt DataAnalys på flertal datakällor för att ge optimalt
beslutsunderlag till aktiemäklare utifrån olika handelsstrategier i det dagliga
arbetet. Webbbaserat och omfattande rapportmodult för rapportering till olika funktioner i verksamheten.

Kontakt: Rihan Mirza, Incentive Minds AB, rihan.mirza@incentiveminds.se, +46 730 595650

PROJEKTLEDNING. ANSVAR FÖR ARKITEKTUR, KRAVANALYS, UTVECKLING
FÖRSVARSMAKTEN

2008-01 - 2018-01

Remote Datawarehouse, Dataanalys, .Net, MSSQL, SQL CE, CQRS, integration Office

PROJEKTLEDNING. ANSVAR FÖR ARKITEKTUR, KRAVANALYS, UTVECKLING
Verksamhetsstöd och beslutsstöd för fartygsinspektörer. Design av nytt system för hantering av grundinformation kring samtliga fartyg inom Försvarsmakten.
Lagring av stora datamängder som mellanlagras i Datawarehouse och
används vidare i verksamhetsrapporter. Dokument som certifikat, protokoll och
andra officiella dokument skapas och lagras i systemet. Klientdatabas med synkronisering mot det centrala systemet ger användaren möjlighet att arbeta
offline.

beslutsunderlag till aktiemäklare
ÖHMAN FONDKOMMISSION

2007-01 - 2013-01

Stockholm .Net, Datawarehouse, Dataananalys, Microservices, MSSQL, MySQL, ASP.Net,
ASP, EPiServer, JavaScript

ANSVAR FÖR ARKITEKTUR, KRAVANALYS, UTVECKLING
Affärssystem / beslutsstöd aktiemäklare inst / retail. Datawarehouse feedat med realtidsdata samt DataAnalys på flertal datakällor för att ge optimalt
beslutsunderlag till aktiemäklare i det dagliga arbetet.

ARKITEKTUR, KRAVANALYS, UTVECKLING
Analys av flertal system och deras beroenden inför byte av backoffice system.
Identifiera luckor och brister i migreringsarbetet samt ta fram lösningar för dessa. Konsolidering och migrering av flertalet system.

Flertal projekt och produkter mestadels relaterat till integration mellan
Backofficesystem, system för aktiehandel (exekvering) och olika
verksamhetsfunktioner.

PROJEKTLEDNING, KRAVANALYS, UTVECKLING
MEDICORE

2008-01 - 2008-01

Helt ny design för företagets publika webbplats togs fram som sedan
implementerades i Drupal. Analys av kundens verksamhet och krav samt utbildning på den nya plattformen.

mäklare och backoffice
ÖHMAN FONDKOMMISSION

1997-01 - 2007-01

Stockholm
.Net, Dataanalys, SOA, Weservices, Remoting, COM+, MSSQL, Oracle, C++,
Java, VBA, EpiServer, Asp.Net, ASP, Javascript

ARKITEKTUR, UTVECKLING
Aktiehandelsplattform för retailkunder. Webbaserad plattform för handel av värdepapper. Ett gemensamt system för kunder, mäklare och backoffice. Visar
innehav, historik, utveckling och realtidsvärdering från bakomliggande
backoffice-, portfölj- och informationssystem. Orderläggning mot
marknadsplats. Kopplingar mot bla AbaSec och SIX, webben byggdes som
moduler i publiceringsverktyget EPiServer.

ARKITEKTUR, UTVECKLING
Sälj- och affärssystem för aktiemäklare. Stödsystem som hanterar mer
komplicerade kundordrar. Egna kopplingar med realtidsflöden från bla Saxess
byggdes samt integration mot Wizer. Informationen sammanställs utifrån olika
handelsstrategier och ger vid varje givet ögonblick ett beslutssstöd för aktiemäklaren. Omfattande rapportmodul för att komplettera backoffice-
systemet AbaSec. Användargränssnittet byggdes främst som en web-
applikation.


Kontakt: Rihan Mirza, Incentive Minds AB, rihan.mirza@incentiveminds.se, +46 730 595650

innehav mm
ARKITEKTUR

1997-01 - 2007-01

UTVECKLING
Stockholm Resultatberäknings- och performancealgoritmer. För befintligt portföljsystem
togs nya algoritmer för resultat- och performanceberäkningar fram. De kunde
även hantera resultatutvecklingar för olika prissättningsstrategier.

ARKITEKTUR, UTVECKLING
Generellt portföljhanteringssystem med möjlighet att på ett flexibelt sätt ansluta
olika datakällor. Det fanns ett behov att sammanställa portföljer (innehav mm.) och grunddata (värdepapper mm.) från ett flertal källor samt att kunna
stämma av dessa mot ytterligare källor. Detta uppnåddes genom ett ramverk som möjliggjorde korsreferenser/översättningar mellan ett flertal källor. Utöver
detta implementerades ett avstämningssystem för att automatisera jämförelser av innehav mellan de olika källorna.

UTVECKLING
Handelsplats för värdepapper. Konstruktion av intern handelsplats för att
automatisera MarketMaker-hantering. Egen matchningsmotor och klient för orderläggning och backoffice-rapportering.

ARKITEKTUR, UTVECKLING
Finansiellt riskhanteringssystem för hantering av tradingportföljer. Gateways mot
ORC, Wizer, Bloomberg, Reuters och Datastream. Ett flertal
värderingsalgoritmer implementerades för att hantera olika aktie- och
räntebärande värdepapperstyper. Användargränssnitt bla i Excel med omfattande makroprogrammering.

HANDELSBANKEN

1996-01 - 1997-01

Infrastruktur, Serverdrift, Nätverk, Databasadministration

STADSHYPOTEK

1995-01 - 1996-01

Infrastruktur, Serverdrift, Nätverk, Databasadministration


Kontakt: Rihan Mirza, Incentive Minds AB, rihan.mirza@incentiveminds.se, +46 730 595650

Academic Background

Master
Stockholms universitet

2021-11 - 2021-11

KTH
KTH

2021-11 - 2021-11

Högskolan i Gävle
Högskolan i Gävle

2021-11 - 2021-11

Högskolan i Jönköping
Högskolan i Jönköping

2021-11 - 2021-11

Certifications

Certified Software Architect Microsoft Platform, Sundblad & Sundblad
Certifierad Projektledare, Dataföreningen kompetens
Certifierad Scrum Master, CSM
Certifierad Microsoft Solution Developer, Application Developer och DBA

Contact contractor