Junior projektledare

Based in Stockholm, Sverige
Speaks Swedish (5), English (4), Turkish (1), Spain (3)
- Myndighetserfarenhet
- Projektledarerfarenhet
- Uppdragsledarerfarenhet

Available in 10 days

Updated 2019-10-08

Skills

ANSVAR
SPRÅKVETENSKAP
VERKSAMHET
SAMTIDIGT
UTMÄRKTA MULTITASKER
OPERATIV VERKSAMHET
PROJEKTKOORDINATOR
FÖRSLAG
KARTLÄGGNING
OMVÄRLDSBEVAKNING
PROJEKTLEDARE
ANALYS AV DATA
VISUALISERING
SERVICE DESK
EKONOMI
GRAFISK DESIGN
BI
DREAMWEAVER
MARKNADSFÖRING ANALYS
WEBBDESIGN
INDESIGN
UX
TOPO
GIS
HR-SYSTEM

Professional Experience

Service Transition Specialist
SAAB AB
2019 - Present

(konsult) Uppdragsledningsroll i projekt med fokus på support och överlämning av projekt till ansvarig förvaltning. Jag ansvarar för att arbeta fram supportprocess i projekt för olika IT-relaterade system. Exempel på system jag har engagerat mig i har varit HR-systemet Workday, ekonomienhetens supportprocess rörande Business World On (Agresso) samt inköpssystemet Hansa från Ivalua. I Workday-projektet krävdes samarbete mellan HR-avdelning och IT-avdelning för att den nya supportprocessen skulle kunna fungera optimalt. Hansa-projektet är pågående och fokus är ny supportmodell mellan de olika supportlinjerna. Jag har stöttat Saabs inköpsenhet med utformningen av deras nya supportmodell och flöde samt också drivit arbetet framåt i samråd med Saabs Service Desk, 2nd line och alla påverkade 3rd lines.

konsult
SAAB AB
2019 - Present

Koordinerande roll i uppdrag relaterade till överlämning av projekt till förvaltning samt inkomna beställningsärenden från verksamheten som kräver mer utredning såsom förstudier och liknande. Verksamheten beställer utredning kring önskade tjänster på Saab AB. Jag ansvarar för att undersöka dessa ärenden och vilka som kan leda till förstudier, projekt och beställningsbara tjänster ur Saabs sortiment. Exempel på förstudie kan vara att verksamheten är i behov av ny mjuk- och/eller hårdvara för att förenkla produktionen. Jag undersöker då möjligheten i att realisera detta för verksamheten.

Uppdragsledare
Migrationsverkets förvaltningsenhet
2018 - 2019

Jag arbetade med att uppdragsleda två av myndighetens ekonomi- och ärendehanteringssystem. Jag ansvarade för att driva utveckling och uppgradering i ett av Migrationsverkets ekonomisystem samt ett system som hanterar Migrationsverkets EU-uppdrag i att dela ut projektmedel. I uppdraget ingick det att se till att avtal följdes, skrevs om och omarbetades samt att intern och extern personal möttes över gränserna för att kunna testa, utveckla och leverera. Jag kartlade processer, systemsambandskartor och drev it-försörjnings- och it-säkerhetsanalyser. Jag innehade fullt ansvar för att processen drevs framåt samt såg till att berörd personal kopplades in för att realisera uppsatta mål som krävdes av myndigheten.

HR-analytiker, Migrationsverket
kommunikation, grafisk profil och design, visualisering och att ha
2017 - 2018

Tjänsten krävde stod flexibilitet och öppenhet gentemot olika typer av svårighetsgrad i arbetsuppgifter samt kunna samarbeta över enhetsgränser. Fallenhet för kommunikation, grafisk profil och design, visualisering och att ha en strukturell sida var grundläggande för rollen. Mitt ansvarsområde centrerades kring statistikrapportering och analys av data till generaldirektör, HR-direktör samt externa och interna samarbetspartners. I uppdraget ingick att delta som koordinator i en förstudie för ett nytt HR-system till myndigheten. Förstudien krävde god kännedom om IT-lösningar och funktioner som redan fanns samt det som eftersträvades utifrån ett digitaliseringsperspektiv. Jag ansvarade även för HR-avdelningens del i myndighetens årsredovisning, samt var applikationsexpert för Migrationsverkets BI-system. Jag och BI-programmerare arbetade tillsammans med utveckling av användarvänlighet, informationstillgänglighet samt uppstrukturering av masterdata. Jag gjorde mockups och skisser på layout och informationstyp som sedan låg till grund för programmering.

Projektkoordinator, Migrationsverket
2017 - 2018

Projektkoordinatorrollen krävde självständigt arbete men också att vara en teamspelare och kunna hålla många bollar i luften samtidigt för att driva förstudien framåt. Jag deltog som projektkoordinator i myndighetens digitaliseringsarbete med att införa ett HRM-system för hela myndigheten. Arbetet koncentrerade sig i att kontakta leverantörer för systemdemonstration samt uppföljning. Strukturera kostnad, planering för projektets framskridande samt också anteckna, initiera möten med andra myndigheter och stötta projektledare i framställande av kommunikationsmaterial, projektrapportskrivning och arbetsmaterial. Jag var den som såg till att arbetet drevs framåt tillsammans med projektledare.

Expert/projektdeltagare, Migrationsverket
2016 - 2017

Att kunna axla fler roller samtidigt och kunna särskilja dess synvinklar i arbetet var av stor vikt. Med en bred kunskap inom flertalet ärendehanteringssystem med snarlika arbetsuppgifter kunde jag framhäva god funktionalitet och stävja utveckling som hindrade en smidig ärendehandläggning. Bosättningsövertagandeprojektet var ett regeringsuppdrag i syfte att starta en ny enhet på Migrationsverket att ansvara för bosättningsarbetet. Jag agerade verksamhetsexpert och kravställare/analytiker mellan operativ verksamhet och IT. Jag arbetade också med UX och gjorde mockups som låg till grund för det nya ärendehanteringssystem som utvecklades.

Mitt arbete
OSINT, HUMINT
2017 - 2017

Underrättelsesektionen, Säkerhetspolisen 2017 Mitt arbete på SÄPO centrerade sig i att bedöma, strukturera och bearbeta underrättelseinformation (OSINT, HUMINT) inhämtad från polisen, NOA, FRA och Försvarsmakten för att bidra till brottsutredningar och ge lägesbilder såväl regionalt som nationellt. Fokus låg på att stödja uppbyggnad av analys och utredningar i linjeverksamheten, samt stödjande insatser i operativa ärenden och särskilda ärendeslag.

Projektdeltagare, SMAK-projektet, Migrationsverket
2015 - 2016

Ett tätt samarbete krävdes med Värmlands länsstyrelse för att realisera projektets grund samt att driva utvecklingen framåt. SMAK var ett EU-finansierat projekt där länsstyrelsen samarbetade med Migrationsverket i vidarebosättningsärenden. Jag ansvarade för Migrationsverket gentemot Värmlands länsstyrelse och arbetet innebar att arrangera workshops med kommunrepresentanter, hålla föredrag och föreläsningar samt utveckla rutiner i både arbetssätt och ekonomiska ersättningar. Det innebar också att driva projektet framåt för myndighetens räkning så att projektets mål och kommunernas och länsstyrelsernas insatser blev mötta och genomförda. I samband med uppdraget så utlandsstationerades jag för att i projektets slutskede driva det i land och därmed uppnå Värmlands länsstyrelses projektmål.

Styrgruppsmedlem
Länsstyrelsen Västmanland
2016 - 2016

Med bred kunskap från flertalet myndigheter och arbete med samtliga målgrupper inom uppdraget blev jag tillfrågad utifrån min höga kompetens att medverka i styrgrupp för Västmanlands räkning. Jag satt med i en styrgrupp i Västmanlands länsstyrelses projekt rörande bosättning i länet. Medverkan centrerades i att stötta projektledare i bosättnings- och integrationsprojekt som kunde innebära att diskutera förslag på inriktningar i projektidéer, förslag på lösningar när problem uppdagades samt föreslå kontaktpersoner för ansvarig projektledare för att projektet skulle kunna utvecklas i snabbare takt med rätt nyckelpersoner.

Delprojektledare, Almedalen
Migrationsverket
2015 - 2015

Jag agerade självständigt i framtagande av programmets innehåll samt strukturerade fram nytt kommunikationsmaterial - både skriftligt, i utställningsformat och digitalt i form av en interaktiv BI-GIS karta med strukturerad statistik. Jag strukturerade innehållet i enhetens dag på Almedalen vilket innebar att arrangera och kontakta relevanta talare och medlemmar i paneldiskussioner. I arbetsuppgifterna ingick att utveckla kommunikationsmaterial och samordna resor. Jag hade även personalansvar under dagen samt arbetsledde personal. Jag arbetade fram en BI-lösning med grund i GIS och statistisk kartläggning som en digitaliserad kommunikationslösning med grund i flyktingfördelningen.

uppföljningar och acceptanstester samt dialog med berörd personal
Kravställare, Arbetsförmedlingen
2013 - 2014

2013-2014 För att resultat skulle uppnås behövdes det god förståelse för IT-systemets uppbyggnad samt också kunskap inom arbetsprocess och funktionalitet i systemet. I arbetsuppgifter ingick främst av att vara koppling mellan IT-utvecklingsavdelningen och verksamheten för att driva utvecklingen av ärendehanteringssystemet framåt i verksamheten. Detta innefattade möten, uppföljningar och acceptanstester samt dialog med berörd personal. Jag axlade något som kan liknas vid en FL-IT-roll då jag var brygga mellan verksamhet och IT. Det krävdes därmed gedigen kunskap i ärendehanteringen och god förståelse för hur kopplingar i lösningen fungerade för att ha en framåtdrivande dialog med båda parter.

Academic Background


Greenwich University i London och en termin studerades i Spanien
2019 - 2019


Uppsala Universitet
2019 - 2018

Filosofie Kandidatexamen
Linköpings Universitet
2006 - 2012


Kristianstads Högskola
2019 - 2011

Contact contractor