Experienced Solutions Architect

Based in Stockholm, Sweden
Speaks Swedish (1), English (1), German (1)
- 10 års Project Management
- 10+ years of experience in IT, architecture and software

Available ASAP

Updated 2019-10-09

Skills

BEARBETNING
AFFÄRSSYSTEM
RISKANALYS
KRAVHANTERING
ANSTÄLLD RESURSGRUPP
TELEMATIK
ERP
INTEGRATION
DOKUMENTATION
KVALITETSSÄKRING
LABVIEW
ANSVAR
SVETSNING
ARKITEKTUR
PROJEKTLEDARE
SYSTEMUTVECKLING
OLIKA TEAM
SVARA
MILJÖ
MS .NET
PROTOTYP
AFFÄRSUTVECKLING
INBYGGDA SYSTEM
MICROSOFT .NET
MÅLINRIKTAD
KALIBRERING
DOKUMENTERA
BRÄNSLEN
KANBAN
PROTOTYPER
TEKNISK PROJEKTLEDNING
BI
ÄRENDEHANTERING
PROJEKTLEDNING
VERKTYG
ÖVERVAKNING
KOSTNADSKONTROLL
PROJEKTETS LIVSCYKEL
PYTHON

Professional Experience

Lösningsarkitekt/ Delprojektledare
Trafikfövaltningen
2017 - Present

Mattias har rollen som lösningsarkitekt för den funktion som realiserar lagring och bearbetning av Big Data. Funktionen används idag för hantering av information som inkommer till Trafikförvaltningen från två trafikavtalsområden. Lösningen baseras på PaaS tjänster i Azure. En komplex utmaning är designen av lösningen samt arbetet med att introducera och etablera molntjänster på Trafikförvaltningen. Det är den första molnbaserade lösningen på trafikförvaltningen som har tagits i drift. Arkitekturen är framtagen för att konsumera realtidsinformation från fordon och trafikutövare, att lagra denna information och bearbeta denna stora volym av data. Mattias har även haft ansvar för analys av den bearbetade informationen med hjälp av BI verktyget Qlik Sense. Detta för att på bästa sätt nå insikter och möjliggöra uppföljning av hur trafiken utförs. I uppdraget har Mattias samarbetat med domänarkitekter på trafikförvaltningen och de processer som ska följas gällande arkitektur. Mattias har även agerat som delprojektledare med ansvar från implementation till överlämning. Big Data, Azure Event Hub, Azure Blob Storage, Azure Databricks, Azure SQL Database, Azure Monitor, Azure Log Analytics, Azure Security Center, Hub-spoke Topologi, SAD

Lösningsarkitekt / Delprojektledare
Trafikförvaltningen
2015 - 2017

Mattias var i rollen som lösningsarkitekt ansvarig för framtagandet av IT lösningen för uppkopplade bussar. Lösningen har driftsatts och används idag till stor del inom SL. Lösningen används primärt för trafikinformationsflöden till bussar och biljettflöden från bussar. Projektet är nära besläktat med IOT i många av de frågeställningarna som hanterades. Mattias tog fram arkitekturen för en säker mobil kommunikationslösning. Rollen innefattade också upphandling av utrustning för placering ombord på fordon och vidareutveckling av back-end system från leverantören. Delar som vidareutvecklades tillsammans med leverantören innefattade övervakning, diagnostik och managering av utrustningen. En för SL specifikt anpassad applikation utvecklades som distribueras till fordonsroutrar ombord på bussarna. Mattias samarbetade med domänarkitekter och följde de processer som finns etablerade gällande arkitektur på trafikförvaltningen. Mattias har även agerat som delprojektledare med ansvar från implementation till överlämning. Resultat: Lösningen har installerats i över 2000 fordon i Stockholm ITxPT, Fordons IT, IoT, Pub/Sub, MQTT, Kravhantering, VPN, Certifikat, Mobilnät, Fordonsroutrar, Python, SAD

B3IT Management
2015 - 2015

IT Projektledare Mattias var projektledare för införande av Office 365 och övergången från Google Apps for Work inom B3IT koncernen. Rollen bestod av att genomföra kravanalys, kartlägga och analysera miljö, migrationsstrategi samt genomförande. Arbetet innebar att se till att mail migrering och dokument migrering genomfördes samt framtagande av nytt intranät, nytt supportflöde med extern part och kommunikation med användare. Google Apps, Kravhantering, Migrering, Molntjänster, Office 365, Projektledning, Strategi

Teknisk Projektledare
Ericsson
2014 - 2015

Mattias var i rollen som teknisk projektledare ansvarig för att analysera och driva beslutsfattande kring integrationer och migreringar av förvärvade bolags Enterprise applikationer. Mattias deltog i ett stort uppdrag med hög komplexitet som var prioriterat på koncernnivå. Under analysfasen var Mattias ansvarig för systemanalyser, use-case identifiering och dokumentation och att hantera internationella kravställare hos de förvärvade bolagen. Han utförde även en konsekvensanalys för transformationen att gå från Google Apps till Office 365 tillsammans med övriga medlemmar i IT projektet. Mattias var ansvarig teknisk projektledare för ett antal delprojekt såsom migrering av kundsupportsystem till motsvarande system på Ericsson, migration av ärendehanteringssystem från cloud till on-premises, integration av ärendehanteringssystem, och slutligen migrering från Google Apps till O365. Resultat: Resultatet var att de uppköpta bolagens Enterprise applikationer var analyserade och integrerade eller ersatta med liknande system. Analys, Atlassian Jira, Google Apps, Integration, Internationella projekt, ITIL, Migrering, Office 365, Projektledning, PROPS, SharePoint

Projektledare Affärsutveckling
Ecomond/Diadrom
2014 - 2014

Mattias var i rollen som projektledare ansvarig för att driva arbetet som krävdes för att svara på offentlig upphandling. Diadrom tillsammans med partnerbolaget Ecomond svarade på förfrågan att kunna leverera logistikoptimering och ärendehantering baserat på telematik till en kund i avfallsbranschen. Mattias var ansvarig för att bygga upp relationen med partnerbolaget och att analysera produkten som Ecomond stod för. Mattias utförde demonstrationer tillsammans med kollegor från partnerbolaget, höll och drev möten för att kunna dokumentera svar på krav för upphandling och hanterade kommunikationen med Ecomond vilket ledde till flertalet resor till Finland. Resultat: Upphandlingen vanns vilket ledde till nya affärer. Internationella projekt, Kommunikation, Kravhantering

Förstudieledare
Diadrom
2013 - 2013

Mattias agerade förstudieledare där målet var att genomföra en förstudie kring att implementera felkods-generering i realtids OS. En prototyp av felkodsläsare implementerades i Android för mobila enheter. Tekniker som användes var utveckling i C för realtids operativsystem och Java för Android. Mattias ansvarsområde var att agera som Scrum Master men han tog även tillfället i akt att lära sig grunderna i Java utveckling för Android. Android, Java, Scrum

Projektledare
Volvo Construction Equipment
2011 - 2013

Mattias agerade inledningsvis som förstudieledare som sedan övergick i en projektledarroll där målet var att ta fram hård- och mjukvara för att kvalitetssäkra elektriska delmontage till fordon. Rollen som förstudieledare började med behovsanalys inom organisationen där Mattias fick möjligheten och ansvaret att resa till internationella intressenter i Korea, Tyskland, USA och Sverige för kravinsamling. I projektledarrollen i detta stora uppdrag ansvarade han för hantering av budget, tidplan, rapportering till styrgrupp och projektmöten. Den projektmetod som användes var IS-GDP och Mattias ledde en större grupp projektmedlemmar som bestod av elektronik- och mekanik konstruktörer, mjukvarutvecklare för C# och LabView och referensmedlemmar från VCE. Mattias hanterade all kommunikation med underleverantörer och kunden vilket innefattade framtagande av prototyper och kvalitetssäkring. Projektet var komplext då lösningen integrerades med affärssystem på Volvo. I detta uppdrag krävdes mycket självständigt arbete vilket ställde krav på ett starkt eget engagemang och driv hos Mattias. Överlämning av projektet genomfördes efter att beställningsbara produkter verifierats av Volvos referensgrupp. Resultat: När produkter var klara för orderläggning överlämnades projektet till Volvo. C#, Internationella projekt, IS-GDP, Kravhantering, LabVIEW, Microsoft .NET Framework, Projektledning, Riskanalys

Projektledare
Volvo Trucks
2011 - 2012

Mattias var projektledare för ett utvecklarteam som implementerade en klientapplikation i C#. NET. Projektarbetet bedrevs med korta iterationer där leverabler från varje iteration demonstrerades för slutanvändare. Då många av kraven från beställaren fokuserade på användarupplevelsen så var UX och användargränssnitt prioriterade under utvecklingen. Applikationens syfte var att styra hårdvara från tredjepartsleverantör som användes för kalibrering av elektriska mätsystem inom tunga fordon. Klientapplikationen interagerade även med affärsapplikationer på Volvo. Mattias ansvarsområden var att leda projektet såsom planering, kostnadskontroll, kravhantering, möten, rapportering och styrgruppsmöten. Resultat: Applikation och kod lämnades över till slutkund efter att den slutgiltiga versionen godkänts av Volvo. En viktig lärdom från detta projekt var vikten av att tidigt utvärdera och verifiera mjukvarukomponenter från tredje part. C#, Projektledning, Scrum, UX

Teamledare/Teknisk projektledare
FLIR Systems AB
2009 - 2011

Mattias fick förmånen att var med från uppstart i detta projekt och bygga upp teamet från grunden. Mattias agerade som teamledare och teknisk projektledare för en grupp Java och C#. NET utvecklare. Det ursprungliga målet var att förbättra kvalitén i leveranser av mjukvaror, reducera kodbasen och korta utvecklingscykeln. Applikationernas syfte var att agera som externa verktyg som interagerade med inbyggda system i värmekameror för olika ändamål. Under Mattias ledning utvecklades ett Java ramverk och ett flertal klientapplikationer byggda på ramverket distribuerades till FLIR siter i Sverige, Estland och USA. Mattias ansvarade också för utvecklingen av ett MES-system som utvecklades i C#. NET. MES systemet integrerades med ERP systemet på FLIR. Projektet pågick under en längre period och var komplext med internationell mottagare internt inom FLIR. Scrum och senare Kanban tillämpades under projektets livscykel och Mattias agerade både som Scrum Master och Product Owner. Mattias ansvarade för projektledning, kommunikation och kravhantering gentemot grannprojekt inom FLIR och beställare och det ställde höga krav på självständighet. Resultat: Applikationer distribuerades utöver Sverige till USA och Estland och kvalitén i teamets mjukvaruleveranser höjdes. Teamet som byggde lösningen träffas än idag. Artifactory, J2EE, Jenkins, JSF, Kanban, Maven, Scrum, Spring

Academic Background

Civilingenjör
1998 - 2004

Certifications

Certified Professional for Requirements Engineering, IREB Foundation Level

Contact contractor