Java-utvikler med ekspertkompetanse Oslo, Norway

Might be available

(Oppdatert %updatedDate %)

Java-utvikler med ekspertkompetanse

Oslo, Norway

Innfødt Norwegian, Flytende English

  • 8 års erfaring som systemutvikler, hovedsaklig fra offentlig sektor
  • 2 år erfaring med DevOps og nyere teknologi som Docker, Kubernetes, Kotlin
  • Fullstack-utvikler med hovedtyngde innen backend og Java

Ferdigheter (42)

backend

Maven

VEDLIKEHOLD

Java

XML

ANSVAR

SYSTEMUTVIKLING

TJENESTER

DevOps

PKI

Kubernetes

MQ

TDD

Jenkins

Camel

Ytelseoptimalisering

Hibernate

REST

DATABASER

Kafka

Spring

Avro

Git

Vault

HTML

Kibana

OpenAPI

Kotlin

JQuery

Linux

SIKKERHET

JavaScript

ARKITEKTUR

GRADLE

JSP

Docker

grafana

C#

FRONT-END

React

JBoss

ØKONOMI

Oppsummering

Ikke oppgitt
Personalansvar: Nei
Resultatansvar: Uten betydning
Er villig til å flytte: Nei
Oppsigelsestid i dagens jobb: Ikke oppgitt

Arbeidserfaring

Senior Consultant
Decisive AS

2019-07 - Nåværende

IT, Telekom, Internett
Utleid til NAV og Helsedirektoratet for utvikling av automatisk frikort. Automatisk frikort er en
nasjonal løsning for realisering av automatisert frikortordning for helseutgifter. Løsningen eies av Helsedirektoratet, og har automatisert utstedelse av frikort for helseutgifter, inkludert utbetalinger til ca 1,5 million nordmenn hvert år. Integrerer med mange systemer, både internt og utenfor NAV.
Applikasjonen har høyt oppetidskrav og strenge sikkerhetskrav.

I dette prosjektet har jeg vært med på å modernisere applikasjonen, hvor løsningen migreres til en
mikrotjenestearkitektur, og har derfor fått god trening i å tenke arkitektur. Dette har også ført til at jeg har bygd videre kompetanse på nyere teknologi og arbeidsmetodikk (DevOps) med kontinuerlige
leveranser. En av større oppgavene jeg har hatt ansvar for er utvikling av API som hostes i Azure
Cloud som skal brukes av Helsedirektoratet, dette har krevd en evne til å tenke arkitektur, forstå
kundens behov samt formidle muligheter og begrensninger. Som følge av at APIet hostes i public
cloud i kombinasjon med krav til sikkerhet, har jeg i den forbindelse jobbet med signering, kryptering og sertifikatshåndtering, samt deltatt i NAVs faggruppe for sikkerhet.

Teknologier: Kotlin, Java 8 og 11, Oracle PL/SQL, Kubernetes, Docker, Spring Boot, Spring Cloud
Contract, Hibernate/JPA, Azure, REST, Apache Camel, IBM MQ, Git, Jenkins, Grafana, Kibana, Vault,
Maven, Jira, Trello, Confluence

Systemutvikler
Capgemini AS

2018-06 - 2019-06

IT, Telekom, Internett
Har vært ute i prosjekt hos NAV siden jeg ble ansatt i Capgemini. I løpet av denne tiden har jeg
allerede vært med fire forskjellige prosjekter i NAV: Økonomi, Arena Dokumentfordeling, Arena DSOP
(Digital Samhandling Offentlig og Privat) og Frikort.

Felles for disse prosjektene er at jeg har fått muligheten til å jobbe med nyere teknologi. Prosjektene
ble utviklet i en microservice arkitektur med DevOps som arbeidsmetodikk. Applikasjonene har alle
hatt en del integrasjoner, og jeg har derfor blitt godt kjent med SOAP, REST, MQ, Kafka og Camel.
Jeg ønsker å trekke frem at jeg i denne perioden jobbet en del med Kafka og Avro, og som følge av det har jeg stått for å dele kompetanse på teknologien innad i NAV gjennom artikkel på Confluence, samt delt kompetansen med flere Capgemini ansatte i NAV.

Teknologier: Java 8, Spring Boot, Kubernetes, Docker, Maven, REST, Jenkins, Oracle database,
Flyway, Microservices, Kibana, Grafana, Linux, Git, Bitbucket, Slack, Jira, Confluence, Camel, Kafka,
Avro, MQ, Hermes, SOAP, JBoss, XSD/XML, HTML, CSS, JSP, JQuery, Node.js, React.

Systemutvikler
Kartverket

2013-02 - 2018-05

IT, Telekom, Internett
Back-end. Var i et team som vokste seg til på 12 stk som har ansvar for utvikling og vedlikehold av Matrikkelen, som er Norges offisielle register over fast eiendom. Matrikkelen kan trygt beskrives som en monolittisk applikasjon med et fagdomene av meget høy grad av kompleksitet. I de to første årene
jobbet jeg med å forbedre, feilrette og implementere nye funksjoner i Matrikkelen. I denne perioden
ble mye tid brukt til å utvikle nytt Web Service API for å tilby innsyn i matrikkeldata. Et prosjekt som er
såpass stort i omfang, er god testdekning gjennom enhetstester svært sentralt. I denne perioden fikk
jeg mye trening i å skrive gode enhetstester.

De tre siste årene jobbet jeg med kommunereformen, som er et underprosjekt av Matrikkelen. Med
flere kommuneendringer i vente, ble det identifisert et behov for et vesentlig bedre program til å
håndtere kommuneendringer i Matrikkelen. Store deler av dataene i Matrikkelen har en form for
kommunetilknytning, og det ble derfor fort snakk om store datamengder, dersom kommunetilknytning på eiendommer skal endres. Min rolle, i likhet med de to andre jeg jobbet med, var å bryte større
oppgaver ned i mindre biter og implementere funksjon for funksjon. Etterhvert ble rollen min vridd mer
mot å optimalisere kode og database, da jeg fikk ansvar for utvikling av den mest tidskritiske delen av programmet, som er selve overføringen av produksjonsdata som gjøres på nyåret. Optimaliseringer
ble gjort både på applikasjonsnivå og databasenivå. Med mange samfunnskritiske systemer som
avhenger av dataene fra kommunereformen på et tidlig tidspunkt på nyåret, fikk jeg kjenne på å ha
ansvar. Systemet har vært i bruk i to år med, og begge årene ble det levert korrekte data til de andre
samfunnskritiske systemene i tide.

Teknologier: Java 6, 7og 8, Hibernate, Spring Boot, Gradle, Guice, Weblogic, Oracle database, SQL
developer, Jenkins, SOAP, WSDL, XSD, XML, REST, Perforce, JIRA, Confluence, IntelliJ

Systemutvikler
Andhøy AS

2012-07 - 2013-02

IT, Telekom, Internett
Front-end. Jobbet in-house på et prosjekt kalt ARAplan. ARAplan er et IT-system som viser en
oversikt over sentre, kjeder og butikker på nett. Målet med IT-systemet er å gi verdifull informasjon til planleggere og beslutningstakere innen eiendom, kjede, senterdrift og leverandører. Dataene var
allerede innhentet av bedriften, så min oppgave ble å koble dataene sammen til verdifull informasjon og representere dette på best mulig måte. Som eneste utvikler på prosjektet var jeg med på hele
prosessen i systemutviklingen. Det ble god trening i å sette seg inn i kundens behov, samtidig som
man måtte forstå og formidle både muligheter og begrensninger med dataene man hadde tilgjengelig.
Koden ble skrevet i henhold til MVC prinsipper.

Høgskolen i Buskerud, Gruppelærer
Teknologier

2011-01 - 2012-05

i databaser
IT, Telekom, Internett
Gruppelærer i databaser. Veileder i gruppetimer og ansvar for retting av obligatoriske oppgaver
på vårsemestrene i 2011 og 2012. Emnet er en introduksjon til relasjonsdatabaser med vekt på modellering, normalisering og utforming av SQL-setninger. MySQL ble brukt som verktøy gjennom hele kurset.

Maxbo Hønefoss, Ferievikar
Løvenskiold Handel

2007-04 - 2011-08

Handel & Salg
Ferievikar på varemottaket.

Tinglysingen, Fullmektig / Saksbehandler
Statens Kartverk

2007-07 - 2011-08

Offentlig sektor & tjenester
Mottak og utsendelse av post. Journalføring av innkommende dokumenter. Saksbehandling av enkle
pantedokumenter.

Akademisk bakgrunn

Master i Økonomi og ledelse med IT-spesialisering
Høgskolen i Sørøst

2014-08 - 2016-06

Bachelorgrad i IT og informasjonssystemer
Høgskolen i Buskerud avd Hønefoss, IT og informasjonssystemer

2009-08 - 2012-06

Kontakt konsulent