Vilkår og betingelser for Onsiter.com

1. Ejerskab og kontraktbetingelser

Ejerskab: Disse vilkår og betingelser (i det følgende forkortet til "V&B") regulerer din adgang til og anvendelse af platform, indhold, værktøjer og tjenester (i det følgende henvises de til som “tjenester") leveret af Onsiter.com, som er en del af det danske selskab Onsiter ApS med registrering Strandgade 12B, 1401 København K, CVR: 30590627 (i det følgende benævnt "Onsiter").

Ved at acceptere vores V&B, giver dig hermed samtykke til at din adgang og anvendelse af tjenesterne er underlagt disse V&B. Ved at acceptere V&B oprettes der et kontraktforhold mellem Onsiter og dig. 

Definitioner: I forbindelse med disse V&B, er de følgende ord og fraser defineret som nedenfor:

"Konsulent Køber" refererer til brugeren og den juridiske enhed han/hun repræsenterer, som opretter en køberprofil ved anvendelse af Tjenesterne enten ved at indlæse et projekt eller ved at henvende sig til Konsulenten eller Konsulent Leverandøren gennem tjenesterne.

"Konsulent Leverandør" refererer til brugeren og den juridiske enhed han/hun repræsenterer, som opretter en eller flere profiler med CV-information til at acceptere et Projekt ved anvendelse af Tjenesterne.

"Konsulent" refererer til den person, som potentielt vil udføre projektet for Konsulent Køberen og som agerer som en repræsentant for Konsulent Leverandøren.

"Aftale" referer til den etablerede aftale mellem en Konsulent Køber og en Konsulent Leverandør ved brug af Tjenesterne.

"Projekt" referer til enhver opgave, eller ethvert projekt eller job, som leveres af Konsulent Køberen til Konsulent Leverandøren via Onsiter-platformen, enten i form af et indlæst projekt på Onsiter.com eller tilbudt direkte via en Konsulent Køber via Onsiter-tjenesten, eller gennem andre former for kommunikation, inklusiv kommunikation på platforme eksterne for Onsiter-platformen, hvis den indledende dialog blev påbegyndt på Onsiter.com.

"Projekt Periode" refererer til den aftalte periode for hvornår Konsulent Leverandøren vil arbejde på et Projekt for Konsulent Køberen.

Din anvendelse af Tjenesten er baseret på dit udtrykkelige samtykke og din anerkendelse af at du taber din fortrydelsesret, når du har et kontraktforhold med Onsiter. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, bør du øjeblikkeligt ophøre med at anvende Tjenesterne.

Prisfastsættelse: Konsulent Leverandøren har ansvar for at fastsætte sin timepris på et projekt, mens det er op til Konsulent Køberen at beslutte, om han/hun ønsker at hyre konsulenten til den pris. Onsiter lægger et gebyr oveni Konsulent Leverandørens pris, som betales af Konsulent Køberen. 

Der kan eksistere yderligere vilkår i forbindelse med visse Tjenesterne, såsom, men ikke begrænset til, events eller særlige tilbud. I det tilfælde vil du blive underrettet om de yderligere vilkår, og du vil blive anmodet om at acceptere dem. De yderligere vilkår vil være en tilføjelse til de generelle V&B, og vil derfor blive anset som værende en del af vilkår for de specifikke Tjenester. Hvis dele af de yderligere vilkår går imod bestemmelserne i standard V&B, vil de yderligere vilkår tilsidesætte standard V&B.

Ændringer i V&B: Onsiter forbeholder sig retten til at ændre sine V&B for Tjenesterne. I det tilfælde vil V&B blive opdaterede her på siden og vores brugere vil blive oplyst om ændringen via e-mail. Brugerne vil blive underrettet om ændringerne til V&B mindst 10 dage før de træder i kræft. Medmindre at du sletter din profil inden for den opsigelsesperiode, vil dit samtykke være gældende for de nye V&B.

2. Tjenesten

Med Onsiter.com leverer Onsiter en Tjeneste som giver Konsulent Leverandører og Konsulent Købere mulighed for at indgå en kontraktuel aftale hvor Konsulent Leverandøren arbejder på et Projekt, som Konsulent Køberen definerer.

Onsiter-platformen er udviklet af Onsiter og designet til at foreslå til bedste Konsulentprofiler til Konsulent Køberen, men det er Konsulent Køberen der træffer den faktiske beslutning af valg af Konsulent, og Onsiter står ikke til ansvar for det faktiske arbejde, som Konsulenten udfører for Konsulent Køberen.

Konsulent Købere og Konsulent Leverandører, som indgår en aftale om et eller flere Projekter via Tjenesten anerkender af Aftalen er underlagt bestemmelserne i disse V&B.

Onsiter forbeholder sig retten til at udelukke enhver person eller virksomhed fra brug af Tjenesten af hvilken som helst årsag.

3. Databeskyttelse

Når du indsender dit navn, telefonnummer, CV, din adresse, e-mailadresse samt enhver anden information, giver du samtykke til at al data, som en nødvendig konsekvens af den ydede Tjeneste, kan blive tilgængelig for enhver, som anvender Tjenesten, når dette er nødvendigt til at levere Tjenesten. Dette er med undtagelse for bankoplysninger og andre økonomiske oplysninger, som vil blive behandlet med fortrolighed. Læs mere i vores Privatlivspolitik.

4. Projekter

Konsulent Købere: Når en Konsulent Køber lægger et projekt op på Onsiter, skal han/hun sikre at Projektet er nøjagtigt og nøje beskrevet.

Ved at indlæse eller at tilbyde projekter af enhver art på Onsiter, giver Konsulent Køberen accept til vores V&B, og garanterer at han/hun har den nødvendige autoritet til at tilbyde de specifikke Projekter og/eller har komplet autoritet til at indgå Aftalen og dermed tilbyde Projektet til Konsulent Leverandøren.

Konsulent Køberen har ansvar for at sikre at Konsulenten får tilstrækkeligt adgang til systemerne og viden til korrekt udførelse af Projektet, inklusiv og inden for det nødvendige omfang, adgang til Konsulent Køberens driftssted, IT-systemer og medarbejdere. Hvis Projektet kræver at Konsulenten er fysisk tilstede på Konsulent Køberens driftssted, har Konsulent Køberen ansvar for de korrekte arbejdsvilkår for Konsulenten i overensstemmelse med de gældende regler for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Som en Konsulent Køber, går du med til udelukkende at betale Konsulent Leverandører via de udstedte fakturaer på Onsiter som en del af Tjenesterne. Overtrædelse af denne klausul vil ophæve din adgang til Tjenesterne uden yderligere varsel og træffe andre relevante juridiske retsskridt for at håndhæve disse V&B.

Konsulent Leverandør: Ved at acceptere Projektet, forpligter Konsulent Leverandøren sig til at have den nødvendige autoritet til at starte Projektet og/eller fuld autoritet til at indgå en Aftale med Konsulent Køberen.

Onsiter anvender løbende betydelige ressourcer til at tilbyde de bedste og mest relevante Projekter gennem Onsiter-platformen og til at skabe en brugervenlig grænseflade for Konsulent Leverandørerne og Konsulent Køberne. Dette er kub muligt med en levedygtig forretningsmodel baseret på det gebyr, som lægges oveni Konsulent Leverandørens timepris, før tilbuddet præsenteres for Konsulent Køberen. Som en Konsulent Leverandør giver du accept til at fakturere ethvert Projekt hvor forbindelsen mellem Konsulent Leverandør og Konsulent Køber opstod på Onsiter, og at Projektet skal faktureres ved brug af Onsiter.

Tvister: Enhver tvist, som kan opstå mellem Konsulent Leverandøren og Konsulent Køberen vedrørende og/eller forbundet til Projektet skal løses mellem Konsulent Leverandøren og Konsulent Køberen. Onsiter fralægger sig enhver form for ansvar i denne sammenhæng.

5. Adgang og anvendelse

Du skal oprette en aktiv konto på Onsiter.com, for at kunne nyde komplet adgang til Tjenesten. Du skal være minimum 18 år gammel til at kunne oprette en konto på Onsiter.com. I registreringsprocessen går du med til at oplyse komplette, nøjagtige og opdaterede oplysninger inden at du indgår en Aftale. Manglende komplette og opdaterede data kan muligvis udelukke dig fra mulighederne for at indgå en Aftale. Du har ansvar for al aktivitet på din konto, og du accepterer at holde dit login og din adgangskode hemmelig.

Når du opretter og modtager en konto på Onsiter, enten som en Konsulent Leverandør eller en Konsulent Køber, og så længe at du vedligeholder en aktiv konto på Onsiter, accepterer du at modtage e-mails med information om aktiviteter forbundet med Tjenesterne samt anden relevant information fra Onsiter. Du kan afmelde dig og vælge ikke at modtage disse e-mails på nær kritisk information forbundet med anvendelsen af Tjenesterne.

Din konto og dine loginoplysninger til Onsiter er strengt fortrolige og må ikke blive delt med andre. Du har ikke ret til at tilbyde eller at acceptere Projekter på vegne af tredjeparter. Hvis folk i dit netværk ønsker at anvende Tjenesten, skal de oprette deres egne konti. Du accepterer at overholde al gældende lovgivning, når du bruger Tjenesten, og du må udelukkende anvende Tjenesten til lovmæssige formål.

6. Kommunikation

Projekter: Ingen Konsulent Leverandør, som anvender Tjenesten, har ret til at henvende sig til en Konsulent Køber, som har lagt et Projekt op på Omsider uden for Tjenestens rammer, med hensigt til at starte en dialog, afgive et endeligt bud, eller at indgå en Aftale. Ligeledes har en Konsulent Køber ikke ret til at henvende sig til en Konsulent Leverandør via andre kanaler, som de har identificeret på Onsiter. I løbet af Projektets varighed kan Konsulent Køberen og Konsulent Leverandøren kommunikere via andre platform alt efter eget valg og vilje, men Aftaler og aftale om kontraktuel forlængelse skal altid indgås via Onsiter.com.

Kommunikation mellem en Konsulent Køber og en Konsulent Leverandør på Onsiter fratager de to parters ret til at arbejde sammen på det specifikke projekt uden anvendelse af Tjenesten i en periode på 3 måneder. 

Fortrolighed: Kommunikation og interaktion på platformen af Konsulent Leverandøren og Konsulent Køberen må ikke blive outsourcet til tredjeparter eller automatiseret i hvilken som helst omfang.

Tonefald/udelukkelse: Når du anvender Tjenesten, går du med til ikke at levere indhold eller at kommunikere på en måde, som er fornærmende, hadefuld, voldelig, pornografisk, ulovlig eller stødende på anden vis. Onsiter besidder retten til at slette indhold, hvis vi har den opfattelse at der er overtrædelse af dette punkt, og retten til at udelukke brugere fra Tjenesten.

Indhold: Når du opretter en konto på Onsiter og lægger indhold op, erklærer og garanterer du at du er enebesidder af dette indhold og/eller besidder de nødvendige rettigheder til at sikre at brugerindholdet ikke vil krænke rettigheder for tredjeparter eller juridiske bestemmelser uanset deres karakter og omfang.

Al det brugerindhold, som du leverer, forbliver din ejendom. Dog ved at gøre dit indhold tilgængeligt via Onsiter giver du Onsiter ret til at fordele, ændre, dele indholdet med tredjepart, tilføje ekstra indhold, offentligt fremvise, eller benytte andre metoder til at bruge indholdet uden behov for yderligere samtykke fra dig og uden krav om betaling.

Markedsføring: Den leverede tjeneste kan ikke anvendes til markedsføring af produkter eller tjenester andre end dem, som du ønsker at levere via Onsiter-platformen, og som stemmer overens med det overordnede formål med Onsiter-Tjenesten.

7. Betaling

Fakturering kræver en Aftale. Al fakturering skal foregå gennem Tjenesten og ved at følge den detaljerede procedure i denne sektion (7). Fakturering kan kun finde sted, når en Konsulent Køber og en Konsulent Leverandør har indgået en Aftale med en kontrakt, som er blevet udstedt gennem Tjenesten.

Faktureringsproces. Konsulent Leverandøren fakturerer Onsiter via Tjenesten, og herefter fakturerer Onsiter Konsulent Køberen - dette er en automatiseret proces af Tjenesten.

Timesedler: For at udstede en faktura skal Konsulent Leverandøren indsende en timeseddel, og med den information genererer Tjenesten en faktura fra Konsulent Leverandøren til Onsiter, samt en faktura fra Onsiter til Konsulent Køberen.

Betalingsproces og vilkår. Inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse af betalingen fra Konsulent Køberen vil Onsiter indlede den pågældende betaling til Konsulent Leverandøren. 

Hvis en Konsulent Køber ikke betaler inden for betalingsfristen, vil der blive tilføjet gebyrer til det udestående beløb i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Efter 3 påmindelser forbeholder Onsiter sig retten til at eskalere sagen til udebleven betaling til et inkassobureau og at udelukke Konsulent Køberen fra yderligere brug af Tjenesten.

8. Retligt ansvar og erstatning

Ansvarsfraskrivelse: Onsiter tilbyder en Tjeneste, som hjælper Konsulent Købere og Konsulent Leverandører med at finde frem til hinanden og at starte et arbejdsforhold gennem en Aftale, som leveres af Tjenesten, men vi garanterer ikke kvaliteten, egnethed, sikkerhed og evner af de Konsulent Købere og Konsulent Leverandører, som anvender Tjenesten. Som bruger af Tjenesten accepterer du at alle risici, som opstår fra din anvendelse af Tjenesten er på eget ansvar.

Den information og Tjeneste, som Onsiter leverer, tilbyder på et grundlag "som det er" og "i henhold til tilgængelighed uden enhver form for garanti, repræsentation eller betingelse af enhver art. Onsiter påtager sig intet retligt ansvar eller forpligtelse for nøjagtigheden, sammenhængende eller nyttighed af den information, som er tilgængelig via Tjenesten.

Onsiter fraskriver sig ethvert retligt ansvar for direkte eller indirekte skader, inklusiv følgeskader, som fx mistet fortjeneste, mistede data, personskade eller ejendomsskade forbundet med eller opstået som følge af anvendelse af Tjenesten. Dette er også gældende selv hvis Onsiter er blevet informeret om muligheden for sådan en skade. Onsiter har eller ikke retligt ansvar for enhver skade, erstatningsansvar eller tab, som opstår enten på grund af din anvendelse af eller tillid til Tjenesten, eller din manglende adgang og/eller anvendelse af Tjenesterne; eller enhver transaktion eller forhold mellem dig og en tredjepartsleverandør.

Onsiter har under ingen omstændigheder retligt ansvar overfor dig, hvis der opstår en force majeure, som påvirker Onsiter og dets underleverandører, inklusiv i forbindelse med krig, strejke, blokering, afbrydelse af den fælles trafik, computervirus, ildebrand, civil uro, naturkatastrofer, begrænsninger fra de offentlige myndigheder, og lignende force majeure begivenheder, som er uden for Onsiters kontrol.

Erstatning: Du accepterer at Onsiter er skadesløs for ethvert krav, tab, retligt ansvar, og enhver obligation, og udgifter, som kan opstå som følge af din anvendelse af Tjenesterne, dit brud eller overtrædelse af disse Vilkår, din overtrædelse af tredjepartsrettigheder eller lignende.

9. Gældende lovgivning

Enhver tvist mellem Onsiter og Konsulent Køberen, Onsiter og Konsulent Leverandøren, eller mellem Konsulent Leverandøren og Konsulent Køberen skal afgøres i overensstemmelse med den gældende lovgivning i den sagsøgtes land.

Enhver tvist eller uenighed skal først og fremmest forsøges at blive løst med mægling mellem partnerne.