Senior systemutvecklare Stockholm, Sverige

Available ASAP

(Updated 2024-02-26)

Senior systemutvecklare

Stockholm, Sverige

Native Turkish, Fluent Svenska, English

  • C#.NET & Python
  • Azure
  • DevOps

Skills (14)

SYSTEMINGENJÖR

Docker

MENTOR

backend

JSON

DATABAS

API

SQL

.NET

C#

Git

Python

HTML

FRONT-END

Professional Experience

Medgrunda re & CTO | Lea dutveckla re | DevOps-ingenjör | Lösnings & Molna rkitekt
ta tera AB

2021-11 - Present

Som CTO ha r ja g byggt hela systemet och molna rkitekturen på Azure med hjälp a v resurser som Web App for Code och Conta iner, Azure Functions, Virtua l Ma chines, Azure Blob Da ta Stora ge (No-SQL-Cosmos DB) genom GitHub a ctions, Azure och DevOps CI/CD-pipelines genom a tt konfigurera YAML i a nslutning till Azure Repo-strukturen för produkten. Ja g implementera de eventdriven Microtjänst-a rkitektur genom a tt dedikera sepa ra t byggpipeline, databas och kodba s för Da ta Access La yer(DAL), Business La yer och Presenta tion La yer. Ja g dela de upp a lla tekniska funktioner i uppgifter och sa tte upp en ta vla på Azure DevOps för produktfärdpla n. För a tt kunna exponera va rje da ta inspektionsmodul med en CNN - en djupinlärningsa lgoritm, byggde ja g ett REST API med hjälp a v Fla sk i Python. Ja g testa de presta nda och noggra nnhet för va rje slutpunkt genom a tt publicera en Docker-ima ges a v va rje version och köra den på Azure Virtua l Ma chine, AWS Sa geMa ker och EC2. Ja g a nvände Swa gger för a tt orkestrera slutpunktskontra kten och publicera dem på Swa ggerHub för beta testa re. Ja g konfigurera de de a npa ssa de domänerna för webba ppa r med respektive DNS-poster för vår underdomän.
1 Verktyg: MS Azure & AWS Cloud (Bea nsta lk, Sa geMa ker, EC2), Kubernetes, Docker, Azure Conta iner Registry, Docker Hub, Python, YAML, Ba sh/Cloud Shell, Powershell, JSON, Ja va script, Fla sk REST API, Azure DevOps, CI/CD, Swa gger, GitHub, TensorFlow, HuggingFa ce Tra nsformers, Tessera ct-OCR, Visua l Code, Agile Methodology-Scrumba n, Jupyter Notebook, Event triggers (Orchestra tor), Microservices, No-SQL, Cosmos DB, Visua l Code.
Senior IT-konsult | Molna rkitekt | DevOps-ingenjör
Ionic Knowit

2022-05 - 2023-03

Ja g a rbeta de som molna rkitekt och lösningsa rkitekt där ja g a nsva ra de för a tt konsumera rätt Azure-resurs beroende på systembehov, med hänsyn till respektive kostna der och presta nda Verktyg: Azure WebApp, Azure Functions, Azure Virtua l Ma chine, AKS (Azure Kubernetes Service), GitHub Actions, Azure Blob Stora ge, Loa d ba la ncer, Azure Da ta Fa ctory, Azure Service Bus, ARM templa tes, CI/CD Azure DevOps.
Senior systemutveckla re | Lösningsa rkitekt
Ska deförsäkring

2016-08 - 2021-07

Ja g utveckla de ett komplext nordiskt försäkringssystem som heter Lighthouse i WinForms och Horizon i WPF.Jagvarvan vid a tt a nsva ra för systemintegra tioner som API-slutpunktskontra kt och API-utveckling i C#.NET, funktionsväxling, bygga Azure DevOps-pipelines, migrera TFVC till GIT och repository- och bra nchstra tegi med GIT.
Ja g ledde det interna molnprojektet där vi byggde ett helt nytt meddela ndekösystem med både Ra bbitMQ och Azure ServiceBus sa mt ARM-ma lla r, och byggde en single-pa ge a pplika tion med Rea ct. Ja g sa ma rbeta de med sjuksköterskor för a tt upprätthålla endatabas som innehåller pa tientda ta och journa ler och hjälpte UW a tt komma åt känslig da ta genom a tt föra logga r och upprätthålla da ta säkerhet enligt GDPR.
Verktyg: C#.NET, EF Core, Simple Injector, MVVM Light, Telerik WPF, X AML, SQL, Visua l Studio, ReSha rper, Azure DevOps, CI/CD, WCF, GIT, ARM Templa tes, ASP.NET MVC, La unchDa rkly Fea tureToggling. Scrum, Doma in-Driven Design (DDD), Unit Testing with Moq, TypeScript, Azure Service Bus, X ML RSS, Rea ct JS, Microservices, Service-Oriented Architecture (SOA), Rela xCSS, Ra bbitMQ, Ma ssTra nsit, .NET Core, Ka nba n.
IT-konsult | Frontendutveckla re
ÅF (AFRY)

2016-02 - 2016-07

Ja g va r front-end-utveckla re i ett internt projekt där ja g a rbeta de nära med front-end-utveckla re och en UX -designer för a tt bygga om företa gets UIwebbdesign.
Ja g a nvände GIT som ett versionskontrollsystem genom SourceTree och körde MS Visua l Studio Code som en utvecklingsmiljö där a lla HTML-filer byggdes, och webbsidorna designa des med hjälp a v CSS- och Ja va Script-filer som Bootstra p-ra mverket tillha nda håller.
Ja g va r front-end utvecklingskonsult hos kunden där ja g a rbeta de nära ba ck-end utveckla re och a rt director för a tt bygga om företa gets webbshop UI design. Ja g uppda tera de hela looken med snygga Bootstra p-komponenter t.ex. sidofält, sidona vigeringsmeny, pa neler och behålla re. Ja g implementera de ba ckend-funktioner i .NET MVC. Rela tera de a nslutninga r mella n vyn och styrenheten upprätta s via jQuery- och AJAX -a nrop.
Verktyg: C#.NET, Bootstra p, Visua l Studio, TFS, Entity Fra mework 6, .NET MVC 5 - CSHTML, CSS, Ja va script, jQuery, a ja x - Agile methodology - Scrum, Bootstra p, Visua l Code, SourceTree, GIT, SASS, Compa ss, Ruby on Ra ils - HTML.
UI-tester
SEB

2014-01 - 2016-01

Stockholm Ja g a rbeta de med ett a v de största IT-projekten i SEB:s historia, ka lla t One Fund Interna l Client (OFIC). Ja g va r den lea d C#.NET-utveckla ren och integra tionsleda ren som sa ma rbeta de med a ndra dev-tea m för a tt kunna leverera buggfixa r och även utveckla nya funktioner i sa ma rbete med kra va na lytiker. Ja g bruka de leda när vi gjorde gemensa mma relea ser med Ja va -tea met och leverera de buggfixa r och nya funktioner till verksa mheten och för a tt stödja testa re med Accepta nce-test. Ja g tog initia tivet till a tt skriva både enhetstester enligt TDD-principer och a utoma tisera de UI-tester för hela a pplika tionen inbyggd i WinForms för a tt låsa a Ǫärslogiken.
Verktyg: C#.NET, Visua l Studio, ReSha rper, MS Service Tra ce Viewer, WinForms, TFS, QC, MS Visio, SQL Server Ma na gement Studio, Soa pUI/WSDL, TDD, NUnit, a nd Coded UI Tests. Agile methodology - Scrum a nd Ka nba n.
Systemingenjör | Mjukva rua rkitekt | Projekleda re
Sa a b

2012-01 - 2014-01

Ja g gjorde fulldomänforskning om militärflygpla nsdesign och seda n full systemmodellering som mjukva rua rkitekt och C#.NET-utveckla re för min ma steruppsa ts och implementera de det seda n vida re genom a tt överväga olika typer a v externa källor för Sa a b-stridsflygpla n och förbättra de regelmotorn. Ja g gjorde helt och hållet både ennydatabas och även en systemdesign för verktyget som visa r a na lysen a v de olika fel som förekommer frekvent i respektive stridsflygpla nskomponenter t.ex. i vinga rna. Ja g a nsva ra de för tid- och budgetpla nering och skrev ra pporter om både nydesign och underhåll a v verktyget LogAna lysis som projektleda re.
Verktyg: C#.NET, Visua l Studio, WinForms, ASP.NET WebForms, MySQL workbench, MS Access, MS Visio.

Academic Background

M.Sc.
Uppsa la universitet

2010-01 - 2012-01

Ka ndida texa
Bilkent universitet

2005-01 - 2010-01

Ka ndida texa
Athlone Institute of Technology (Technologica l University of the Sha nnon)

2008-01 - 2009-01

Certifications

CNN

Contact contractor

/