Available ASAP

(Updated 2020-02-13)

Erfaren Systemutvecklare

Stockholm, Sweden

Native Swedish, English,

  • 20+ års erfarenhet at systemutveckling
  • C#.Net
  • Net Core 3.0

Skills (21)

.NET 4.5

REST API

MS SQL Server

ASP.NET

C#

SQL

XML

CI/CD

XML/XSLT

JavaScript

RAZOR

TeamCity

.NET Core 2.0

JQuery

Git

Scrum

DATABASDESIGN

Octopus Deploy

XSLT

PL/SQL

Oracle

Summary

Christopher har genom sina långa erfarenhet och därigenom vunna 
kompetens en etablerad förmåga att leverera resultat av hög kvalitet, med 
stabila lösningar där prestanda, skalbarhet och förvaltningsbarhet är en 
självklarhet. Allt utvecklat i en anda av att delta som en social, 
kompetensutbytande och stödjande del av teamet.
Christophers fokus har de senaste åren legat på backend-utveckling med 
ett mer och mer ökat fokus inom arkitektur- och 
systemdesignfaserna i utvecklingscykeln. Detta föregås av lång erfarenhet 
inom utveckling av både fullstack- och integrationslösningar. 
Christopher har arbetat i såväl större team som ensamt 
utvecklingsansvarig och har ofta deltagit i projektstyrnings- och 
kravhanteringsarbetet och axlar gärna rollen som scrum master.

Professional Experience

Systemutvecklare
Lendify

2019-05 - 2019-10

Lendify är en digital marknadsplats för sk. peer-to-peer lån vars syfte är att skapa bättre

villkor för de som lånar och bättre avkastning för de privata investerare som finansierar

lånen. Verksamheten bedrivs utan inblandning av traditionella banker eller låneinstitut.

Christophers roll involverade såväl vidareutveckling av kredithandläggningssystem och

kundsidor som databasarbete för att söka bakgrunden till samt åtgärda

bokföringsproblem. Vanligt förekommande problem involverade dubbelbetalningar,

differenser mellan bokföringssystem (Fortnox) och kredithandläggningssystem. Den

direkta handpåläggningen inkluderade även manuella justeringar av räntor, betalningar

och saldon som ej är utförbara direkt av kreditavdelningen.

Rollen innebar ett nära samarbete med revisorer och kredihandläggare, och arbetet låg

jämnt fördelat mellan systemutveckling och revisionsarbete/bokföringssupport.

Arbetet krävde löpande intern ekonomisk utbildning vilket även belyste vikten av väl

fungerande domänmodeller i systemutvecklingsarbetet.

Förbättringsarbetet med kredithanteringssystemet ledde till minskade

handläggningstider, minskade telefonköer samt förbättrad kundservice och support.

Övriga system som förbättrades i systemutvecklingsarbetet var de dagliga batchjobben

som hanterar transaktioner till och från banker och andra leverantörer av

betalningslösningar.

Ett viktigt mål med revisionsarbetet var att successivt minska de interna ekonomiska

differenserna.

Systemutvecklare Backend
Visit Group

2018-11 - 2019-05

Vidareutveckling av REST- och WCF-baserade API:er för kommunikation med nya leverantörer av online-betalningslösningar samt integration i interna boknings- och redovisningssystem. Christopher ansvarade för utvecklingen och bedrev löpande samarbete med utvecklare hos externa leverantörer. Mål med detta arbete var att erbjuda ett större utbud av betalningslösningar. Förändrade datamodeller behövde även införas i samband med GDPR.

Systemutvecklare
Sokigo AB

2014-01 - 2017-01

Sveriges kommuner ansvarar för och utfärdar bygg- och planlov till privatpersoner och företag. I handläggningsprocessen förekommer ett flertal moment såsom ansökan, granskning/komplettering av uppgifter, beslut, tekniskt samråd och platsbesök. Effektivisering av handläggningstider och digitalisering av processen är ett pågående arbete inom många kommuner.

På uppdrag av ett flertal kommuner påbörjades ett projekt för att erbjuda ett verktyg för att följa upp, visualisera och rapportera handläggningsprocessens alla steg samt notifiera ansvarig personal när uppsatta tidsgränser närmade sig eller överskridits.

Christopher tog i nära samarbete med produktägare fram modeller för hur lösningen skulle utformas, ansvarade för teknikval, hade rollen som ansvarig fullstackutvecklare och databasdesigner samt hade ett löpande förvaltnings- och supportansvar.
Löpande kontakt skedde med ansvariga hos kommuner för att bygga på ny funktionalitet, såväl globalt i systemet som i skräddarsydda moduler för enskilda kommuner enligt specifika önskemål/krav.

Systemet möjliggjorde en mer överskådlig insyn i hur handläggningsprocesserna låg till tidsmässigt. Det gav ansvariga handläggare förvarning om när uppsatta tidsgränser var på väg att överskridas inom olika delar i processen, se vilka grenar/avdelningar i processen som fungerade som flaskhalsar samt jämföra processeffektiviteten med tidigare tidsperioder.

Resultatet av den information detta gav ledde även till ytterligare projekt i arbetet med att digitalisera processen där effektiviteten visade sig ligga sämst till, såsom digitala tjänster på kommunens webbsidor för att låta sökande följa sin process samt digitalt bifoga handlingar i sitt ärende.
 

https://sokigo.com/statistik-kund/

Systenutvecklare
MSB

2014-10 - 2017-01

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet med ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Som del i verksamheten nyttjas statistik över incidenter i det förebyggande arbetet, samt för rapportering till samhälle och riksdag. Med incidenter syftas allt från person/fordonsolyckor till bränder, översvämningar, naturkatastrofer och utsläppstillbud.

På uppdrag av MSB utvecklades en avancerad statistikapplikation för sökning/filtrering, grafisk visualisering samt rapportgenerering av incidenter, insatser och berörda objekt/individer.
Christopher hade i projektet rollen som ansvarig Net-utvecklare, support- och förvaltningsansvarig samt nära delaktig i projektlednings- och kravställningsarbetet. I arbetet ingick även nära samarbete med användare/fokusgrupper.

Produkten ökade substantiellt räddningstjänstens möjligheter att på såväl bred som detaljerad nivå granska fördelning, utsträckning, frekvens och omfattning av gångna incidenter, baserat på önskade kriterier (såsom ex. demografi, geografi, typ av tillbud, närhet till räddningstjänst, typer av och antal utryckningsfordon etc.). Detta resulterar i ökad förmåga att arbeta preventivt samt fördela och be om utökade resurser från stat och kommuner.

https://help.sokigo.com/corestatistik/Huvudsida

Systemutvecklare
Sveriges Kommuner

2014-01 - 2017-12

Sveriges kommuner ansvarar för och utfärdar bygg- och planlov till privatpersoner och företag. I handläggningsprocessen förekommer ett flertal moment såsom ansökan, granskning/komplettering av uppgifter, beslut, tekniskt samråd och platsbesök. Effektivisering av handläggningstider och digitalisering av processen är ett pågående arbete inom många kommuner. 

Christopher ingick i ett utvecklingsteam i nyutvecklingen av en produkt för hantering av de platsbesök och tillsyner som utförs i bygglovsprocesserna. Christopher hade ansvaret för backendutvecklingen samt agerade även Scrum master med ansvar över sprintplanering och backloghantering. 
Applikationen är en SPA, avsedd att bäras med och användas som huvudverktyg vid tillsynsarbetet. 

Applikationen tillåter inspektörerna att vara mer effektiva ute på fältet. Då hela tillsynen kan färdigställas på plats och inte kräver efterarbete på kontoret sparas även mycket tid och resurser. 

Med ständig tillgång till information i realtid gällande ärendet samt tillgång till kontrollområden och kontrollpunkter som enkelt prickas av sparar applikationen inte bara tid men bidrar även till att kvalitetssäkra det utförda arbetet.  
Protokollet kan även skickas med e-post till intressenterna direkt i samband med kontrollen vilket bidrar till ökad serviceupplevelse i ärendet.

Systemutvecklare
MSB

2014-01 - 2017-12

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en statlig myndighet med ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Som del i verksamheten bedrivs tillsynsverksamhet kring för att följa upp lagefterlevnad (kring ex. skydd mot olyckor, hantering av brandfarliga/explosiva varor eller transport av farligt gods) och vid behov vidta korrigerande åtgärder för att öka följsamheten till lagstiftningen.

Då inspektörer tidigare behövt bära med sig väldigt mycket utrustning/pärmar med lagtexter och för hand behövde dubbelregistrera all inhäntad information (dels på fältet, dels i interna databaser), beställdes ett modernare och flexiblare system. Christopher hade rollen som ansvarig backendutvecklare och databasdesigner, samt delaktighet i arbetet med projektledning och kravställare. Rollen innebar även det agila ansvaret för att tidplan/estimat efterlevdes.

Med applikationen underlättades och effektiviserades det dagliga tillsynsarbetet samtidigt som det säkerställdes att all rapporterad information direkt synkroniserades med interna system.
Arbete i offline-situationer lagras lokalt och synkroniseras automatiskt vilket även säkerställde att hänsyn ej behövde tas till lokal nätverkstäckning.
Då extensiva valideringsregler används för att säkerställa att tillsynslagar efterföljs och rätt information inhämtas beroende på olika scenarior, säkerställdes att viktiga tillsynspunkter ej missades.
 

https://help.sokigo.com/coretillsyn/Huvudsida

Systemutvecklare
Sokigo AB

2017-04 - 2017-08

Sokigo levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer. De flesta lösningar arbetar nära mot interna databaser baserade direkt på Skatteverkets befolkningsregister, Lantmäteriets fastighetsinformation, MSB:s incidentregister och kommunernas bygglovsprocesser.

Christopher skapade och ledde ett internt utvecklingsprojekt i roll som såväl arkitekt, systemdesigner, utvecklare och projektledare. Projektets syfte var att utveckla REST API:n för att exponera innehållet i ovan nämnda databaser. Som gränssnitt mot databaserna användes såväl Entity Framework som ett egenutvecklat query-system baserat på idéer från ex. GraphQL.

Syftet och vinsten med API:erna var dels att ersätta kravet på kunderna att köpa in och installera databaserna på egna system och istället sälja in skräddarsydda uppsättningar API-metoder. Dels användes API:erna inom Sokigos egen utveckling av system mot dessa databaser, vilket möjliggjorde en parallell versionshantering av såväl system som databaser.
En ytterligare vinst med denna exponering av databasernas innehåll var att längre fram kunna rättighetsstyra vilka användare som hade rätt att se vilken information i databaserna (en del i GDPR-arbetet).

Systemutvecklare
Enghouse Networks

2012-05 - 2014-08

Dåvarande Bassets utility-segment arbetade bl.a med att erbjuda en plattform för energimarknaden, där förbrukningsdata från realtidsmätare kunde samlas in och vidarebefodras till billing-system.

Christopher deltog i ett team ansvarigt för utvecklingen av ett system bestående av en distribuerad uppsättning API:er med hög redundans och skalbarhet för insamling av realtids-debiteringar inom energisektorn (ex. elmätarförbrukning) samt exponering av denna data till billing-system mm.

I rollen ingick, vid sidan av systemutveckling, att tillsammans med teamet ta fram rätt metodiker, teknik och lösningar på skalbarhet och redundans för att uppfylla de teoretiska krav systemet i framtiden skulle behöva uppfylla.
Christopher deltog även i arbete på plats i Singapore tillsammans med projektledare, i syfte att demonstrera och sälja in lösningen. Detta arbete innebar ett ansvar att i detalj presentera vår tekniska lösning för intressenter/styrelse.
Christopher hade även ansvar för det agila arbetet i perioder.

https://www.enghousenetworks.com/portfolio/products/business-support-systems/retail-revenue-management/

Integrationskonsult
H&M

2011-10 - 2012-05

H&M ICC Liljeholmen driver en stor del av koncernens integrationslösningar mellan system inom försäljning, bokföring, marknadsföring, lagerhantering mm.

Christopher hade en resursroll i arbetet med att utveckla lösningar och implementera flöden mellan olika verksamhetssystem för Microsoft BizTalk Server 2009 R2. Arbetet omfattade typiska integrationsmoment som att utveckla eller anpassa scheman, pipeline-komponenter, mappningar och orkestreringar.

Integrationskonsult
Preem AB

2010-11 - 2011-02

Preem är ett svenskt oljebolag vars verksamhet involverar råoljeraffinering, förädling av förnybara råvaror, råolja samt försäljning av bränsleprodukter till oljebolag verksamma i Sverige och på den internationella marknaden.

Christopher hade en resursroll i arbetet med att utveckla lösningar och implementera flöden mellan olika verksamhetssystem för Microsoft BizTalk Server 2006. Arbetet omfattade typiska integrationsmoment som att utveckla eller anpassa scheman, pipeline komponenter, mappningar och orkestreringar.
I rollen ingick även övervakning och support av befintliga integrationer.

Systemutvecklare
Cancerfonden

2009-01 - 2009-12

Cancerfonden är en ideell organisation med syfte att samla in pengar till och finansiera cancerforskning samt bedriva opinionsbildning och kunskapsspridning.

En nyckelroll i Cancerfondens arbete ligger i kampanjerna Mustaschkampen och Rosa Bandet där Christopher hade utvecklingsansvar samt projektansvar tillsammans med CF:s kampanjansvariga. Utvecklingen bedrevs i EpiServer och innefattade vidareutveckling av återanvändningsbara kampanjspecifika komponenter, för nyttjande i kommande års kampanjer.
Arbetet innefattade sprintplanering och roll som Scrum master.

Vinsterna i denna vidareutveckling, och varje års återkommande förnyelse av kampanjerna ligger i möjligheten att nå och intressera en växande andel av befolkningen och därigenom öka intäkterna och därmed resurserna för det ideella arbetet.

Systemutvecklare
Statisticon

2009-01 - 2009-04

Utveckling av Windows-applikation för registrering av körrapporter inom transportindustrin. Kravställning och projektledningsansvar i samarbete med kund samt huvudutvecklare ocha arkitekt. Arbetet utfördes på uppdrag åt Statisticon/SIKA via EDB Consulting.

https://www.statisticon.se/

Integrationskonsult
Green Cargo

2008-01 - 2008-12

Green Cargo AB (fd SJ Gods) är ett svenskt aktiebolag ägt av Svenska staten. Det är ett logistikföretag som kör godstransporter med tåg in- och utrikes (utrikes i samarbete med utländska partners).
Sedan Green Cargo bildades har ett omfattande kvalitets- och säkerhetsarbete lett till halverade olyckskostnader och höjd punktlighet

Christopher hade förvaltnings/supportansvar samt ledde vidareutvecklingen av ett flertal av Green Cargos integrationer, bl.a mot Banverket.
Vid ett flertal incidenter där godstrafiken lamslogs då integrationslösningar slutat fungera ledde Christopher felsöknings- och brandsläckningsarbetet i situationer som krävde mycket snabba responstider och åtgärder samt välplanerad allokering av resurser.

Förbättringsarbetet ledde till stabilare integrationer med drastiskt minskad nertid, vilket innebar ökad punktlighet i godstrafiken och därmed minskade ekonomiska förluster.

Integrationskonsult
Coor

2008-01 - 2008-11

Coor är en av Nordens ledande facility management-leverantörer, och erbjuder alla de tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt.

Christopher var utvecklingsansvarig under ett tidsbegränsat vidareutvecklingsuppdrag av integrationer i Biztalk hos Coor på uppdrag av EDB Bank & Finans. Integrationerna rörde främst flöden mellan IBM Maximo, Agresso och Contempus. Arbetet innebar främst uppdatering av befintliga scheman, orkestreringar och pipelines för att spegla uppgraderingar av respektive inblandat system.
Arbetet innefattade ett nära samarbete med experter inom de olika affärssystemen.

Projektet säkerställde att befintliga flöden utökades med den nya informationsmängd som tillkom med varje systems uppgraderade versioner.

https://www.coor.se/

Web Service Award AB
Arkitekt/Utvecklare/Medgrundare

1998-08 - 2007-05

Web Service Award AB är ett svenskt företag som funnits på marknaden sedan 1999. Affärsidén är att mäta styrkor och svagheter hos en webbplats/intranät samt att kunna ge ett index gentemot liknande sajter.

Christopher deltog som medgrundare av verksamheten och ledde den tekniska utvecklingen som arkitekt, system- och databasdesigner, chefsutvecklare och ansvarade även för en växande utvecklingsavdelning genom åren.
Utöver huvudverksamheten inom webbplatsundersökningar, målgruppsanalyser mm. bedrevs även konsultverkamhet inom främst webbutveckling under de första åren, där Christophers ansvar och roller även innefattade projektledning, produktansvar, kravhantering och kundmöten.

Christophers uppbyggnad av, ansvar över och löpande arbete med den tekniska plattformen för verksamheten ligger till grund för ett företag som lever kvar än idag.

Christopher utvecklade under denna tid även webbplatser åt bl.a:
Svensk Handel/Trygg Hansa, Temo/Synovate, Valideringsdelegationen, SIF, CFL, Riksantikvarieämbetet, Ericsson Enterprise, Telia, Nordisk Renting, Uppsala Universitet, City Office, Forum för världskultur, Internet 5, Lokalbörsen, Centrecourt m.fl.

https://www.webserviceaward.com/

Academic Background

Datateknik - Civilingenjör
KTH

1994-07 - 1997-05

Contact contractor